ทนายความจัดตั้งผู้จัดการมรดก-ถอนผู้จัดการมรดก-พินัยกรรม

ผู้จัดการมรดก พินัยกรรม คัดค้านผู้จัดการมรดก

ทนายความ บริการจัดตั้งผู้จัดการมรดก กรณีเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่กรรม เมื่อท่าน เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิในทรัพย์มรดกดังกล่าว และประโยชน์ในการจัดตั้งผู้จัดการมรดกก็คือ เบื่อแบ่งมรดกให้ทายาทโดยธรรม หรือ ผู้รับพินัยกรรม

กรณีสอง

ลูกความ ต้องการทนายเพื่อฟ้องร้องคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดก กรณีที่ผู้จัดการมรดก ฉ้อฉล

หรือละเลยไม่จัดการมรดก หรือปกปิดทายาท จัดการทรัพย์มรดกไม่ชอบธรรม

สามารถจ้างทนายยื่นคำร้องถอดถอนผู้จัดการมรดกคนเดิน แล้วตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่แทนได้

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และการดำเนินกระบวนการทางศาล ทนายจะเป็นคนยื่นคำฟ้อง คำร้องต่าง ๆ ให้ลูกความ และปรึกษากฎหมายต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรม

ทนายความพงษ์รพัตร์

Tel :   %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c