ทนายสู้คดียักยอกทรัพย์

ทนายสู้คดียักยอกทรัพย์

ใครเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานยักยอกทรัพย์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3647/2563 ผู้เสียหายในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตาม ป.อ.มาตรา 352 นั้น ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองดูแลทรัพย์ในขณะที่ถูกยักยอก เมื่อข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายฟ้องและทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้มอบหมายให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นตัวแทนไปรับเงินจากบริษัท ท. และบริษัท ช.แต่อย่างใด ดังนั้น แม้หากทั้งสองบริษัทดังกล่าวจะได้มอบเงินให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อฝากต่อโจทก์ ก็เป็นเรื่องความรับผิดระหว่างทั้งสองบริษัทดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 เท่านั้น โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ.มาตรา (2(4) ที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 3
(หมายเหตุ 1 บริษัท ย.ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ท.ดำเนินการก่อสร้างโครงการโชว์รูม บริษัท ท.ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ 1 โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้กรรมการผู้มีอำนาจทำสัญญาจ้างติดต่อระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารในโครงการดังกล่าว
2 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 3 รับเงินค่าจ้างทำงานจากบริษัท ท.แล้วไม่นำเงินมาให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมาฟ้องเป็นคดีนี้
3 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายฟ้องและทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้มอบหมายให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นตัวแทนไปรับเงินจากบริษัท ท. และบริษัท ช.แต่อย่างใด ดังนั้น แม้หากทั้งสองบริษัทดังกล่าวจะได้มอบเงินให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อฝากต่อโจทก์ ก็เป็นเรื่องความรับผิดระหว่างทั้งสองบริษัทดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 เท่านั้น โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ.มาตรา (2(4) ที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 3

author avatar
ทนายความใกล้ฉัน