ทนายฟ้องคดีกู้ยืมเงิน

ทนายฟ้องคดีกู้ยืมเงิน

วันนี้ยื่นฟ้องคดีกู้ยืม อย่าปล่อยให้ลูกหนี้ลอยตัว ครับ
ความรู้ การนำสืบถึงแนวปฏิบัติและวิธีการชำระเงินกู้ไม่เป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร และแม้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยในอนาคตมาด้วย แต่เมื่อจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องก็ไม่ต้องชำระค่าขึ้นศาลในอนาคต 100 บาท


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1623 / 2565

การนำสืบถึงแนวปฏิบัติในการกู้ยืมเงินและวิธีการชำระเงินของโจทก์ที่ไม่ระบุวันที่ชำระเงินกู้ยืม เพราะจำเลยที่ 1 ต้องการใช้เงินหมุนเวียนไปตลอดโดยจำเลยทั้งสองมีข้อตกลงในการชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นั้น หาใช่เป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญากู้ยืมเงิน ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 (ข)
จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธขอให้ยกฟ้องและอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง แม้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองก็ไม่ต้องชำระค่าขึ้นศาลในอนาคต 100 บาท ตามตาราง 1 (4) ท้ายประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

author avatar
ทนายความใกล้ฉัน