ทนายคดีที่ดิน

ทนายคดีที่ดิน

บุตรลักโฉนดที่ดินของมารดาไปขายฝาก มารดาไม่มีสิทธิขอเพิกถอนการขายฝาก
คำพิพากษาฎีกาที่ 1873/2565 โจทก์เก็บรักษาโฉนดที่ดินพิพาทอันเป็นเอกสารสำคัญไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานซึ่งตั้งอยู่ภายในบ้านชั้นล่าง ซึ่ง บ.บุตรสาวโจทก์ที่พักอยู่ด้วยกันใช้เป็นร้านเสริมสวยโดยไม่ได้ล็อกกุญแจ ย่อมง่ายต่อการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มาใช้บริการร้านเสริมสวยของ บ และ บ.หยิบฉวยโฉนดที่ดินพิพาทไปได้โดยง่าย ทั้งโจทก์รู้ดีว่า บ.เป็นหนี้เงินกู้นอกระบบและเคยใช้หนี้เงินกู้นอกระบบแทน บ.มาแล้ว ถือว่าเป็นการเก็บโฉนดที่ดินพิพาทไว้ในที่ไม่ปลอดภัยอย่างดี อันเป็นการไม่ใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาอย่างวิญญูชนพึงกระทำ การที่ บ.ลักโฉนดที่ดินพิพาทของโจทก์ไปทำการปลอมลายมือชื่อโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจแล้วนำโฉนดที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนขายฝากแก่จำเลย ถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์โดยตรง และจำเลยกระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน เมื่อต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนสุจริต ฝ่ายที่ประมาทเลินเล่อย่อมเสียเปรียบและต้องรับผลต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่อาจยกเอาความประมาทของตนมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อจำเลยได้ สัญญาขายฝากดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทได้
(หมายเหตุ 1 คดีนี้ บ.บุตรสาวของโจทก์ลักโฉนดที่ดินที่โจทก์เก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานในบ้านไป ต่อมาวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บ.นำโฉนดที่ดินพิพาทพร้อมหนังสือมอบอำนาจที่มีผู้ปลอมลายมือชื่อโจทก์ไปจดทะเบียนขายฝากแก่จำเลย
2 ต่อมาโจทก์ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่ บ. พนักงานอัยการฟ้อง บ.เป็นคดีอาญาข้อหาลักทรัพย์และเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น ปลอมและใช้เอกสารปลอม และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ บ.ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 9 เดือน
3 ข้อเท็จจริง โจทก์พักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกับ บ. และ บ.ใช้บ้านหลังดังกล่าวเปิดเป็นร้านเสริมสวย โดยโจทก์ทราบดีว่า บ.เป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ
4 ขณะที่จำเลยทำสัญญาขายฝาก จำเลยสอบถามถึงโจทก์ บ.บอกว่าโจทก์ไปทำธุระที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจแล้ว จำเลยตรวจสอบโฉนดที่ดินและหนังสือมอบอำนาจแล้วเชื่อว่าโจทก์มอบอำนาจให้ บ.นำที่ดินมาจดทะเบียนขายฝากแก่จำเลย
5 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์รู้ถึงพฤติกรรมของ บ. โจทก์ย่อมต้องมีความระมัดระวังในการเก็บรักษาทรัพย์สินที่สำคัญเป็นอย่างดี การที่โจทก์เก็บรักษาโฉนดที่ดินไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานโดยไม่ได้ล็อกกุญแจ ถือว่าเป็นการเก็บโฉนดไว้ในที่ไม่ปลอดภัยเป็นการไม่ใช่ความระมัดระวังในการเก็บรักษา
6 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาแก้เป็นว่าให้เพิกถอนนิติกรรมขายฝากที่ดิน ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ยกฟ้อง)

author avatar
ทนายความใกล้ฉัน