ทนายคดีครอบครองปรปักษ์

ทนายคดีครอบครองปรปักษ์

ครอบครองที่ดินโดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินไม่มีเจ้าของ ครอบครองปรปักษ์ ไม่ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 3565/2565(หน้า 2050 เล่ม 8) โจทก์มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่า ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ เช่นนี้โจทก์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1373
จำเลยทั้งสองเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทเพราะเห็นว่าเป็นที่ดินว่างเปล่าและเข้าใจว่าเป็นที่ดินไม่มีเจ้าของ มิใช่เข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทในลักษณะครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบ และโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ทั้งในปี 2547 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศขายที่ดินของโจทก์รวมทั้งที่ดินพิพาทไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองไปโต้แย้งคัดค้านการขายทอดตลาด พยานหลักฐานของจำเลยที่ 2 จึงไม่อาจหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1373 การครอบครองที่ดินพิพาทของจำเลยทั้งสองจึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ตามป.พ.พ. มาตรา 1382
(หมายเหตุ 1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527 โจทก์ถูกศาลสั่งแพ่งสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และวันที่ 16 ธันวาคม 2528 ศาลแพ่งสั่งให้ล้มละลาย
2 ในปี 2534 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดที่ดินพิพาทและที่ดินแปลงอื่นของโจทก์ หลังจากนั้นได้ประกาศขายทอดตลาดหลายครั้ง
3 โจทก์ได้นำเงินมาชำระหนี้เต็มตามจำนวนที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้ และศาลแพ่งมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548
4 ปี 2548 โจทก์ฟ้องขับไล่บุกรุกที่ดินพิพาท ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินพิพาทของโจทก์หลายราย ทำให้ผู้บุกรุกที่ดินโจทก์หลายแปลงขอเจรจากับโจทก์เพื่อซื้อที่ดินของโจทก์บางส่วนตามที่โจทก์จัดสรรให้ จำเลยที่ 2 ร่วมลงชื่อเป็นผู้จัดซื้อที่ดินดังกล่าวด้วย
5 ปี 2556 โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองคดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 มีกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินโฉนดของโจทก์โดยการครอบครองปรปักษ์เนื้อที่กว้าง 13 เมตร ยาว 17 เมตร บริเวณที่จำเลยที่ 2 ครอบครอง
6 ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 2 ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเนื้อที่ประมาณ 67.7 ตารางวา ตามแผนที่ที่ระบายด้วยสีน้ำเงินในแผนที่พิพาทอันเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดที่พิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์
7 ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้น โดย พิพากษากลับให้ขับไล่จำเลยทั้งสอง และบริวารออกจากที่ดินพิพาทตามแผนที่พิพาท)

author avatar
ทนายความใกล้ฉัน