ทนายรับร่างสัญญา

ทนายรับร่างสัญญา

โจทก์ร่วมโอนที่ดินพร้อมอาคารให้บุตรสาวแล้วมีหนังสือแจ้งจําเลยว่า โจทก์ร่วมได้รับมอบอำนาจให้ทำสัญญาเช่ากับจําเลย เป็นการแสดงเจตนาปฏิบัติตามสัญญายอม แต่จำเลยขอลดค่าเช่าที่ระบุไว้ในสัญญายอมแสดงว่า จําเลยไม่ประสงค์ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว แต่ยื่นข้อเสนอใหม่ หลังจากนั้นไม่มีการทำสัญญาเช่าการออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเกิดขึ้นหลังจากสัญญาเช่าเดิมสิ้นสุดและจําเลยผิดสัญญายอม คำสั่งศาลให้หมายตั้งดังกล่าวจึงชอบแล้ว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5093/2565

หลังจากโจทก์ร่วมโอนที่ดินพร้อมอาคารให้บุตรสาวแล้วได้มีหนังสือแจ้งจําเลยว่า โจทก์ร่วมได้รับมอบอำนาจจากบุตรสาวให้เป็นตัวแทนทำสัญญาเช่ากับจําเลย เป็นการแสดงให้เห็นว่า โจทก์ร่วมและผู้รับโอนที่ดินพร้อมอาคารยังมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความอยู่ การที่จําเลยมีหนังสือขอหลักฐานการรับมอบอำนาจของโจทก์ร่วมพร้อมกับขอลดค่าเช่าจากเดิมที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความแสดงให้เห็นว่า จําเลยมิได้ประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำกันไว้ แต่ยื่นข้อเสนอใหม่ที่แตกต่างจากข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หลังจากนั้นจําเลยก็ไม่ได้ทำสัญญาเช่ากับบุตรสาวของโจทก์ร่วม ทั้งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ออกหลังจากสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารพิพาทระหว่างโจทก์ร่วมกับจําเลยสิ้นสุดไปแล้ว จึงเชื่อได้ว่า ขณะศาลชั้นต้นมีคำสั่งออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี จําเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ คำสั่งของศาลที่หมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่มีเหตุให้เพิกถอนหมายบังคับคดี หรือยกเลิกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและงดการบังคับคดี

author avatar
ทนายความใกล้ฉัน