คดีเช็ค สู้คดีอาญาเช็ค ไม่ลงวันที่สั่งจ่ายเช็ค

ทนายความในการเตรียมแนวทางสู้คดีอาญาเช็ค ซึ่งหลักองค์ประกอบนี้ หากไม่ลงวันที่สั่งจ่ายเช็คมีความผิดหรือไม่ในทางอาญา และทางแพ่งต้องรับผิดหรือไม่ โดยหลักแล้วในการฟ้องหรือสู้คดีจะพิจารณาจากหลักฐานของคู่ความ ซึ่งรายละเอียดจะแตกต่างกันออกไป รวมถึงฎีกาต่างๆ จะเป็นบรรทัดฐานเบื้อง สามารถมีเพิ่มเติม ตามพยานหลักฐานหรือแต่ละคดี จะทำให้ข้อเท็จจริงแตกต่างไป ผมยินดีช่วยเหลือ ปรึกษา ฟ้องคดีสู้คดี เช็ค เพื่อบรรเทาความเสียหายหากไม่ได้รับความเป็นธรรม

โทรหาทนายพัตร์

ทนายความ,การช่วยเหลือในการให้การในชั้นสอบสวน

ออกเช็คโดยไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่ายเซ็ค ไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๕๒/๒๕๕๔

จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทโดยไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่าย ถือได้ว่าไม่มีวันที่จำเลยที่ 1 ผู้ออกเช็คกระทำความผิด การที่จำเลยที่ 2 ผู้สลักหลังเป็นผู้ลงวันที่สั่งจ่ายตามที่ตกลงกับโจทก์ร่วมในภายหลัง เป็นเพียงแต่ให้เช็คมีรายการต่างๆ สมบูรณ์ตามกฎหมายเพื่อฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 910 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 989 วรรคหนึ่ง หาทำให้กลับมาเป็นความผิดทางอาญาไม่ แม้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ออกเช็คกับจำเลยที่ 2 ผู้สลักหลังร่วมกันออกเช็คนั้นก็ไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

Comments

แสดงความคิดเห็น

You may also like...

Don`t copy text!