หลักการคดีหมิ่นประมาทเป็นอย่างไร

หลักการคดีหมิ่นประมาทเป็นอย่างไร

ผู้ใด หมายถึง บุคคลใดก็ได้ หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า “ใครก็ได้” (คู่กรณีคุณ)

ใส่ความด้วยข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาท

คำว่า “ใส่ความ” หมายถึงการยืนยันข้อเท็จจริง หรือกล่าวยืนยันความจริง หรือความเท็จ หรือเอาเรื่องไม่จริงไปแต่งความใส่ร้าย หรือเอาเรื่องจริงไปกล่าว ก็เป็นความผิด หรือแม้แต่การเล่าเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาไปพูดให้บุคคลอื่นฟังก็เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้

การใส่ความอาจจะใส่ความโดยวิธีอื่นๆนอกจากการพูดก็ได้ เช่น เขียน วาดภาพ การ์ตูน หรือการแสดงกิริยาท่าทางอย่างใด เช่น คำใบ้ เป็นต้น

ข้อเท็จจริงที่จะเป็นหมิ่นประมาท มีดังนี้

– ต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นเพียงคำหยาบคายหรือข้อเท็จจริงที่เป็นไปไม่ได้ เช่น กล่าวหาว่าคนนั้นเป็นผีปอบ ซึ่งไม่สามารถเป็นไปได้ เช่นนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาท

– ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอน ไม่ใช่คลุมเครือ เลื่อนลอยหรือกล่าวด้วยความน้อยใจ เช่น กล่าวหาว่าคนนั้นเป็นคนเลวทราม ยังไม่ชัดเจนว่าเลวทรามอย่างไร หรือเป็นคนบ้า หมาบ้า เป็นกล่าวเลื่อนลอยไร้ไม่ยืนยันข้อเท็จจริง

ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันในอดีตหรือปัจจุบัน ไม่ใช่เป็นการคาดคะเนในอนาคต เช่น ก ถาม ข ว่าเป็นชู้กับ ค หรือไม่ถ้าเป็นก็เลิกสะ ยังไม่เข้าลักษณะการใส่ความ

แต่ถ้าด่าหรือพูดใส่ความว่า เป็น “กระหรี่” เช่นนี้ ผิดหมิ่นประมาท (ฎีกาที่ 2371/2522)

ผู้อื่น หมายถึง บุคคลใดก็ได้ รวมถึงนิติบุคคลด้วย หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า “ใครก็ได้” (ตัวคุณ)

โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง เพียงแค่ว่าคุณน่าจะเสียหายก็เป็นความผิดแล้ว ไม่ต้องรอให้ความผิดนั้นเกิดขึ้นก่อน

ถ้าครบองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น จึงจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท แต่ทั้งนี้ ความผิดฐานหมิ่นประมาทนี้ เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าหากตกลงเจรจากันได้ก่อนศาลมีคำพิพากษา ก็ถอนแจ้งความหรือถอนฟ้องกันได้ครับ

ส่วนเรื่องของความรับผิดนั้น ในทางอาญาถ้าข้อความที่กล่าวเป็นจริง ผู้กระทำจะมีความผิดทางอาญา แต่ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง ส่วนในทางแพ่ง หากข้อความที่กล่าวเป็นเรื่องเท็จ ผู้กระทำจะมีความผิดทางอาญา และต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

โทรหาผมทนายพัตร์

ทนายความ,การช่วยเหลือในการให้การในชั้นสอบสวน

Comments

แสดงความคิดเห็น

You may also like...

Don`t copy text!