ปรึกษากฎหมาย

ปรึกษากฎหมาย ติดต่อทนายความ

งานส่วนรับฟ้อง ปรึกษากฎหมาย

รับ ว่าความทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย การค้า การลงทุน สัญญา งานทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การยื่นขอวีซ่า ใบอนุญาติทำงาน สำหรับคนต่างด้าว ที่ทำงานในประเทศไทย จดทะเบียนทางธุรกิจ

รับร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่ บุคคลทั่วไป และนิติบุคคล หรือหากเกิดกรณีท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา หรือท่านจำเป็นต้องใช้สิทธิทางกฎหมาย เช่นยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก แบ่งทรัพย์มรดก จดทะเบียนรับรองบุตร ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวฟ้องหย่า เรียกค่าเลี้ยงดู ค่าอุปการะบุตร ทำพินัยกรรม เป็นต้น ทางสำนักงานมีผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์แก่ท่านและให้บริการรับฟ้องคดี แก้ฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ตลอดถึงชั้นอุทธรณ์และฏีกา

ยื่น ฟ้อง และแก้คำฟ้องในคดี เกี่ยวกับการผิดสัญญา ต่างๆ เช่นสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ ฟ้องขับไล่ คดีเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับรถ คดี เกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ดินเกี่ยวกับครอบครัว- มรดก ฟ้องหย่า ฟ้องแบ่งทรัพย์มรดก สินสมรส ค่าเสียหาย ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

————————————————————————————————————-

บริการจดทะเบียนบริษัท

ให้บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า

ติดต่อได้ที่ เบอร์โทร Car9Shop

ทางเรายินดีให้คำปรึกษากฎหมาย

Comments

แสดงความคิดเห็น