ข้อมูลทนายความ

สำนักงานทนายความ  ใบอนุญาตเลขที่ 4618/2555

ทนายความโนตารีพับลิค-รับรองเอกสาร-ศึกษาต่อ-notary-Public

ใบอนุญาติว่าความ
ทนายความ-lawyer-thailand

ประวัติการศึกษาอื่น ๆ

ปริญญา นิติศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

IMG_7101

ปริญญา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

IMG_7104

สำนักอบรมวิชาว่าความ

IMG_7105

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท เกรียตินิยม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0000000011

565

 

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

Notarial Services Attorney (ทนายความผู้ทำคำรับรองในเอกสารและลายมือชื่อ)

ประวัติการศึกษาอื่น ๆ

เนติบัณฑิตยสภา

เป็นทนายความคดีผู้เชี่ยวชาญ คดีหมิ่นประมาท คดีฉ้อโกง คดียาเสพติด คดีมรดก คดีครอบครัว ฟ้องหย่า คดีปลอมเอกสาร คดีอาญาฯลฯ

คดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

00020000

000001

 

S__557548351

Cambridge Academy

00001

HSK วัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานโลก

0065

 

Comments

แสดงความคิดเห็น